صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1399 1399/02/23
صورت های مالی 3ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1399 1399/02/23
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1399/01/31 1399/02/01
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 29 اسفند ماه 98 1399/01/05
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 دی ماه 1397(حسابرسی شده) 1398/12/19
صورت های مالی سالانه منتهی به 30 دی ماه 1398(حسابرسی شده) 1398/12/19
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/11/30 1398/12/04
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 دی ماه 1398 1398/11/30
صورت های مالی سالانه منتهی به 30 دی ماه 1398 1398/11/30
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/10/30 1398/11/06
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/09/30 1398/10/01
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/08/30 1398/09/05
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 مهر ماه1398 1398/09/02
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 مهرماه 1398 1398/09/02
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/07/30 1398/08/13
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/06/31 1398/07/03
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه1398(حسابرسی شده) 1398/06/17
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 تیرماه1398(حسابرسی شده) 1398/06/17
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/05/31 1398/06/04
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 تیرماه1398 1398/05/28
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه1398 1398/05/28
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/04/31 1398/05/07
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/03/31 1398/04/03
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/02/31 1398/03/04
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1398 1398/02/23
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1398 1398/02/23
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/01/31 1398/02/09
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 29 اسفند ماه 97 1398/01/10
صورت های مالی سالانه منتهی به 30 دی ماه 1397(حسابرسی شده) 1397/12/20
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30دی ماه 1397(حسابرسی شده) 1397/12/20
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 دی ماه 1397 1397/11/29
صورت های مالی سالانه منتهی به 30 دی ماه 1397 1397/11/29
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
فایل با کیفیت گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/09/30 1397/10/22
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/09/30 1397/10/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/08/30 1397/09/10
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 مهر ماه1397 1397/08/22
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 مهر ماه1397 1397/08/22
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/07/30 1397/08/07
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/06/31 1397/07/10
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 تیرماه 1397(حسابرسی شده) 1397/06/19
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1397 (حسابرسی شده) 1397/06/19
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/05/31 1397/06/10
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1397 1397/05/27
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1397 1397/05/27
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/04/31 1397/05/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/03/31 1397/04/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/02/31 1397/03/09
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه1397 1397/02/29
گزارش عملمرد 3 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه1397 1397/02/29
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/01/31 1397/02/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1396/12/29 1397/01/19
صورتهای مالی 10 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان(حسابرسی شده) 1396/12/19
گزارش عملکرد 10 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان(حسابرسی شده) 1396/12/19
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
صورتهای مالی 10 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان 1396/11/29
گزارش عملکرد 10 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان 1396/11/29
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 96/10/30 1396/11/10
افشا پرتفوی صندوق پیروزان دوره منتهی 1396/09/30 1396/10/23
صورت های مالی 7 ماهه منتهی به 30 مهر ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان 1396/08/23
گزارش عملکرد 7 ماهه منتهی به 30 مهر ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان 1396/08/23
صورتهای مالی 4 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان(حسابرسی شده) 1396/06/05
گزارش عملکرد 4ماهه منتهی به 31تیرماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان(حسابرسی شده) 1396/06/05
صورتهای مالی 4 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان 1396/05/24
گزارش عملکرد 4ماهه منتهی به 31تیرماه 1396 صندوق سرمایه گذاریمشترک پیروزان 1396/05/24
گزارش عملکرد 1 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان 1396/02/30
صورتهای مالی 1 ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1396 1396/02/30
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان (حسابرسی شده) 1396/02/13
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان (حسابرسی شده) 1396/02/13
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان 1396/01/28
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان 1396/01/28
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30/09/1395 1395/10/28
صورتهای مالی 9 ماهه ی صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان 1395/10/28
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 (حسابرسی شده) 1395/08/11
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 (حسابرسی شده) 1395/08/11
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 1395/08/02
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه1395 1395/08/02
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395 1395/04/27
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395 1395/04/27
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1394/12/29(حسابرسی شده) 1395/02/13
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1394/12/29(حسابرسی شده) 1395/02/13
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1394 1395/01/29
صورتهای مالی سالانه منتهی به1394/12/29 1395/01/29
گزارش عملکرد 9ماهه منتهی به 30آذر ماه 1394 1394/10/26
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1394 1394/10/26
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور ماه 1394 1394/08/20
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1394 ( حسابرسی شده ) 1394/08/19
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1394 1394/07/27
گزارش عملکرد 6 ماهه ی منتهی به 31 شهریورماه 1394 1394/07/27
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1394(با تایید متولی) 1394/05/27
گزارش عملکرد 3 ماهه ی منتهی به 31 خرداد ماه 1394 1394/04/31
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1394 1394/04/31
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1393 1394/03/18
صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1393 1394/02/28
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1393 1394/02/02
خلاصه عملکرد منتهی به 29 اسفند ماه 1393 1394/02/02
صورتهای مالی میان دوره ایی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1393 1393/11/04
خلاصه عملکرد منتهی به 30 آذرماه 93 1393/11/04
خلاصه عملکرد منتهی به 31 شهریور ماه 93 1393/11/04
صورتهای مالی میان دوره ایی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1393 1393/11/04
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1393 1393/04/31
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392 1393/02/29
صورتهای مالی پایان دوره منتهی به 29 اسفند ماه 1392 1393/02/08
صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه و شش روز منتهی به 30 آذرماه 1392 1392/11/19
صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1392 1392/11/16
صورتهای مالی حسابرسی شده میان دوره ایی شش ماهه منتهی به 24 آبان ماه 1392 1392/10/07
صورتهای مالی میان دوره ایی شش ماهه منتهی به 24 آبان ماه 1392 1392/09/11