مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه و تایید سازمان اساسنامه ای پیروزان 1399 1399/02/14
نامه تایید سازمان و صورتجلسه سالانه مجمع پیروزان مورخ99.01.06 1399/02/03
تایید سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 13990106 ساعت 12 1399/01/30
نامه تایید سازمان مجمع امیدنامه ای مورخ 98012025 1399/01/11
صورتجلسه امیدنامه ای صندوق پیروزان مورخ 98012025 ابلاغیه 12020148 1399/01/11
نامه تایید سازمان مجمع اساسنامه ای مورخ 98.12.25 1399/01/11
صورتجلسه صندوق پیروزان مجمع 98.12.25 اساسنامه ای ابلاغیه12020148 1399/01/11
نامه تایید سازمان مجمع صندوق پیروزان مورخ 1398/06/23 1398/07/15
صورتجلسه پیروزان تغییر کارمزد متولی 9806.23 1398/07/15
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/21در خصوص تصویب هزینه نرم افزار وهزینه مجمع،تعیین حسابرس و توقف محاسبه کارمزد تصفیه 1398/03/04
نامه تایید سازمان در خصوص تغییر هزینه نرم افزار،تارنما، خدمات پشتیبانی،هزینه برگزاری مجامع و توقف کارمزد تصفیه 1398/03/04
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1398/02/21 1398/03/04
نامه تایید سازمان در خصوص مجمع سالانه 1398/03/04
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/21در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق 1398/03/04
نامه تایید سازمان در خصوص تمدید مدت فعالیت 1398/03/04
نامه تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397.09.03 1397/09/28
صورتجلسه مجمع مورخ 1397.09.03 1397/09/28
صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد ضامن نقدشوندگی مورخ 1397/06/20 1397/07/30
نامه تادییه سازمان مجمع تغییر کارمزد ضامن نقدشوندگی مورخ 1397.06.20 1397/07/30
نامه تایید سازمان در خصوص تغییر حداقل واحدهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران 1397/07/11
مجمع صندوق سرمایه گذاری پیروزان مورخ 1397/06/20 در خصوص تغییر حداقل واحدهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران 1397/07/11
نامه تایید سازمان مجمع تغییر رویه صدور و ابطال 1397/04/17
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه متولی و تغییر حسابرس مجمع مورخ 97.02.15 1397/03/08
نامه تادییه سازمان مجمع مورخ 97.02.15 1397/03/08
نامه تادییه سازمان مجمع مورخ 97.02.15 1397/02/30
صورتجلسه مجمع مورخ 97.02.15 تغییر رویه صدور و ابطال و تغییر حسابرس صندوق 1397/02/30
مجمع تغییر ترکیب دارایی ها مجمع مورخ 1397.01.20 1397/02/08
نامه تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397.01.20 1397/02/08
صورتجلسه سالانه مجمع مورخ 1397.01.20 1397/02/08
نامه تادییه سازمان مجمع سالانه مورخ 1397.1.20 1397/02/08
نامه سازمان مجمع مورخ 96.08.16 1396/09/13
صورتجلسه تغییر رکن،حدنصاب،نرخ پیش بینی مجمع مورخ 96.08.16 1396/09/13
نامه تایید سازمان مجمع مورخ 96.08.16 1396/09/13
صورتجلسه تغییر رکن مدیر ثبت مجمع مورخ 96.08.16 1396/09/13
صورتجلسه پیروزان - تغییر هزینه نرم افزار مورخ 1396/03/16 1396/04/12
تادییه سازمان-مجمع مورخ 16/03/1396 1396/04/12
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی-تعیین حسابرس و تعیین روزنامه کثیرالانتشار 1396/03/09
تادییه سازمان-مجمع مورخ 1396/02/23 تصویب صورتهای مالی 1396/03/09
صورتجلسه پیروزان-تغییر هزینه حسابرس و هزینه برگزاری مجمع 1396/03/06
تادییه سازمان-مجمع مورخ 1396/02/23 1396/03/06
تادییه سازمان-مجمع مورخ 1395/11/26 1395/12/21
تاییدیه سازمان –مجمع مورخ 26/11/95 1395/12/17
صورتجلسه پیروزان- تغییر سال مالی 1395/12/16
صورتجلسه پیروزان- تغییر زمان پرداخت سود و تغییر کارمزد متولی 1395/12/16
تائیدیه مجمع 28/10/1395 1395/11/23
صورتجلسه پیروزان- افزایش سقف 1395/11/23
صورتجلسه پیروزان تغییر هزینه ها 1395/09/07
نامه تایید مجمع 1395/08/05 1395/09/07
نامه تایید مجمع 1395/05/23 1395/06/08
صورت جلسه مجمع 1395/05/23 1395/06/08
نامه تایید سازمان جهت تمدید مجوز 1395/04/22
تمدید مجوز صندوق ( صورت جلسه مجمع) 1395/04/22
تایید سازمان بر تغییر پیش بینی سود و هزینه نرم افزار 1395/03/16
تایید سازمان بر مجمع سالانه صندوق 1395/03/16
صورت جلسه مجمع سالانه پیروزان 1395/03/16
مجمع تغییر پیش بینی سود و هزینه نرم افزار 1395/03/16
نامه تایید سازمان در خصوص مجمع 1394/10/30 1394/11/18
مجمع مورخ 1394/10/30 در خصوص حق الزحمه حسابرس 1394/11/18
افزایش سقف واحد های صندوق، تغییر کارمزد ضامن نقد شوندگی و مدیر 1394/05/12
صورت جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان مورخ 1394/03/16 1394/04/14
صورتجلسه 15111393 اساسنامه و تغییرات 1393/11/28
صورتجلسه اساسنامه 13931115 1393/11/28
ثبت صورتجلسه مجمع پیروزان و تغییرات امیدنامه 1393/11/28
ثبت تغییرات امیدنامه مجمع 15111393 صورتجلسه 1393/11/28
ارکان پیروزان 1393/10/21
بازار دوم فرابورس پیروزان 1393/10/21
نامه سازمان در خصوص افزایش سقف واحدها 1393/08/26
تغییر مدیریت صندوق 1393/08/26
افزایش سقف واحدهای صندوق 1393/08/26
آگهی تغییرات صندوق پیروزان بند 3 بخش الف و. بند 4 بخش ب ماده 25 اساسنامه 1393/05/14
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پیروزان(تغییر هزینه ها)مورخ7/4/1393 1393/05/01
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان(تصویب صورتهای مالی)مورخ7/4/1393 1393/04/21
صورت جلسه مجمع در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس مورخ9/6/92 1392/07/21
صورت جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان مورخ08/11/1391 1392/07/20