هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل ‌پنج ‌در ‌هزار (0.005 درصد‌) وجوه ‌جذب شده ‌در ‌پذیره نویسی ‌اولیه ‌حداکثر ‌تا ‌مبلغ 200 میلیون ‌ریال ‌با‌ ارائه ‌مدارک ‌مثبته ‌با ‌تایید ‌متولی ‌صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ١٠ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه ٢ درصد (0.02) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه یک در هزار (0.001) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
4 کارمزد متولی سالانه 1 در ده هزار (0.001 درصد) از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق و حداقل 250 میلیون ریال و حداکثر 400 میلیون ریال است
5 كارمزد ضامن نقدشوندگی پنج در هزار (٠.٠٠٥) از ارزش سایر دارایی های صندوق
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ 170 میلیون ریال
7 کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر معادل سه در هزار (0.003) ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزينه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيبانی آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: 1- مبلغ 250.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2- مبلغ 5.000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال 3- مبلغ 800 ریال بابت هر صدور و ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد) مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر: مدیر ثبت