ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان به همراه توضیحات

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان به همراه توضیحات

متولی صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان به همراه توضیحات

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان

مدیر صندوق سرمایه گذاری

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان