ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان به همراه توضیحات