بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
برگزاری مجمع مورخ 1398/06/23 1398/06/24
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 15 شهریور 1398 1398/06/16
برگزاری مجمع مورخ 1398/06/23 1398/06/11
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 15 خرداد 1398 1398/03/18
تغییر هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان 1398/02/21
برگزاری مجمع مورخ 1398/02/21 1398/02/21
برگزاری مجمع مورخ 1398/02/21 1398/02/21
برگزاری مجمع مورخ 1398/02/21 1398/02/21
برگزاری مجمع مورخ 13980221 1398/02/11
برگزاری مجمع مورخ 13980221 1398/02/11
برگزاری مجمع سالانه مورخ 13980221 1398/02/11
تقسیم سود سه ماهه منتهی به دوره 15 اسفند 1397 1397/12/18
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 1397/09/15 1397/09/17
برگزاری مجمع مورخ 1397/09/03 1397/09/03
برگزاری مجمع مورخ 1397/09/03 1397/08/23
برگزاری مجمع مورخ 1397/06/20 1397/06/20
پرداخت سود سه ماهه منتهی به 15 شهریور 1397 1397/06/17
برگزاری مجمع صندوق پیروزان در تاریخ 97/06/20 1397/06/11
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 15 خرداد 1397 1397/03/19
برگزاری مجمع 1397/02/15
برگزاری مجمع 1397/02/08
برگزاری مجمع سالانه 1397/01/20
برگزاری مجمع سالانه 1397/01/05
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 15 اسفند 96 1396/12/16
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 15 آذر 1396 1396/09/18
برگزاری مجمع 1396/08/16
برگزاری مجمع 1396/08/06
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 15 شهریور 96 1396/06/19
برگزاری مجمع تغییر هزینه نرم افزار صندوق سرمایه گذاری پیروزان 1396/03/17
تقسیم سود دوره منتهی به 15 خرداد 1396 1396/03/16
برگزاری مجمع تغییر هزینه نرم افزار 1396/03/07
برگزاری مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری پیروزان 1396/02/24
برگزاری مجمع سالانه 1396/02/13
تقسیم سود دوره منتهی به 15 اسفند 1395 1395/12/16
مجمع صندوق سرمایه گذاری پیروزان 1395/11/19
برگزاری مجمع صندوق در تاریخ ١٣٩٥/١٠/٢٨ 1395/10/09
تقسیم سود دوره سه ماهه پاییز 1395/10/04
پیش بینی سود تا پایان سال٩٥ 1395/09/07
برگزاری مجمع مورخ ١٣٩٥/٠٨/٠٥ 1395/07/05
تقسیم سود دوره تابستان 1395/07/03
برگزاری مجمع مورخ ١٣٩٥/٠٥/٢٣ 1395/05/10
تقسیم سود دوره بهار ٩٥ 1395/04/02
برگزاری مجمع تمدید مجوز صندوق 1395/03/05
مجمع سالانه و تغییر پیش بینی صندوق 1395/02/02
تقسیم سود دوره زمستان ٩٤ 1395/01/10
برگزاری مجمع پیروزان 1394/10/09
تقسیم سود دوره پاییز ٩٤ صندوق 1394/10/01
تقسیم سود دوره تابستان ٩٤ 1394/07/01
برگزاری مجمع افزایش سقف واحد های صندوق 1394/04/14
دعوت به مجمع 1394/03/06
عدم تشکیل مجمع صندوق مورخ ١٦/٠٢/١٣٩٤ 1394/02/15
دعوت به مجمع 1394/02/06
مجمع صندوق پیروزان 1393/11/05