بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

عدم تشکیل مجمع صندوق مورخ ١٦/٠٢/١٣٩٤

به اطلاع می رساند مجمع صندوق در تاریخ ١٦/٠٢/١٣٩٤ به دلیل بررسی های بیشتر در تغییر بند امید نامه تشکیل نخواهد شد.