دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 تامین سرمایه لوتوس پارسیان 1,200 %60.00
2 کارگزاری پارسیان 800 %40.00