امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان در تاریخ 1392/02/24 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 13 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تایید سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 13990106 ساعت 12
مجمع مورخ 1398/12/25 در خصوص تغییر روش احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق
مجمع تغییر کارمزد متولی مورخ 98.06.23
تغییرات امیدنامه در خصوص تصویب هزینه مجمع و نرم افزار، تعیین حسابرس و توقف محاسبه کارمزد تصفیه مورخ 1398/02/21
تغییر کارمزد ضامن نقدشوندگی 97.09.03
تغییر ضامن نقدشوندگی مجمع مورخ 1397/06/20
پیوست1/تغییرات امید نامه
صورتجلسه تغییر موارد امیدنامه
صورتجلسه تغییر رکن، حدنصاب، نرخ پیش بینی مجمع مورخ 96.08.16
تغییر هزینه ها و قرارداد آتی
تغییر هزینه نرم اقزار و پیش بینی سود
تغییر هزینه نرم افزار
تغییر هزینه متولی و تغییر حسابرس مورخ 97.02.15
تغییر هزینه حسابرس
تغییر محل اقامت مدیر صندوق پیروزان در امیدنامه
تغییر ترکیب دارایی ها مجمع مورخ 1397.01.20
بازار دوم فرابورس
افزایش سقف واحدهای صندوق
ارکان صندوق