اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان در تاریخ 1392/02/24 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٦ ماده و 1 پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه و تایید سازمان اساسنامه ای پیروزان 1399
صورتجلسه صندوق پیروزان مجمع سالانه مورخ 99.01.06
مجمع مورخ 1398/12/25 در خصوص تغییر روش احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق
تغییرات اساسنامه در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق مجمع مورخ 1398/02/21
مجمع مورخ 1397/06/20 در خصوص تغییر حداقل واحدهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران
مجمع مورخ 97.02.15 تغییر رویه صدور و ابطال و تغییر حسابرس
ماده 36 اساسنامه
صورتجلسه پیروزان/ تغییر سال مالی
صورتجلسه سالانه مجمع مورخ 1397.01.20
صورتجلسه تغییر رکن مدیر ثبت مجمع مورخ 96.08.16
تغییرات اساسنامه و سازمان
تایید صورتهای مالی 1395
تایید صورت های مالی
امکان سرمایه گذاری در سپرده کالایی
افزایش سقف واحد های صندوق، تغییر کارمزد ضامن نقد شوندگی و مدیر
ارکان صندوق