بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 344,580 10.98 900,084 10.39 993,299 10.27 1,025,521 10.55
اوراق مشارکت 2,494,356 79.46 4,005,698 46.22 4,723,115 48.82 4,989,589 51.34
سپرده بانکی 1,703,030 54.25 3,546,054 40.92 3,736,929 38.63 3,471,241 35.72
وجه نقد 134 0 31 0 2 0 0 0
سایر دارایی ها -1,485,297 -47.32 25,635 0.3 28,532 0.29 42,479 0.44
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 218,216 6.95 460,952 5.32 478,830 4.95 480,402 4.94