جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/09

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 511,666 13.38 1,462,513 15.92 1,892,559 16.73 1,853,311 16.61
اوراق مشارکت 3,012,615 78.77 6,273,702 68.28 6,389,592 56.49 6,341,923 56.82
سپرده بانکی 1,744,003 45.6 1,119,984 12.19 2,590,259 22.9 2,566,345 22.99
وجه نقد 135 0 13 0 8 0 20 0
واحد صندوق 105,066 2.75 272,090 2.96 367,021 3.24 343,362 3.08
گواهی سپرده کالایی 38,425 1 14,212 0.15 0 0 0 0
سایر دارایی ها -1,587,101 -41.49 45,148 0.49 72,363 0.64 55,947 0.5
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 290,841 7.6 847,735 9.23 1,151,547 10.18 1,107,789 9.93