جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/17

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 419,274 11.94 1,066,728 12 979,938 13.08 994,708 14.28
اوراق مشارکت 2,720,113 77.44 4,572,230 51.41 4,239,892 56.6 4,156,919 59.68
سپرده بانکی 1,795,320 51.11 2,932,357 32.97 1,998,571 26.68 1,527,251 21.92
وجه نقد 150 0 84 0 13 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -1,531,168 -43.59 111,832 1.26 57,728 0.77 54,982 0.79
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 248,576 7.08 536,115 6.03 541,317 7.23 570,589 8.19