بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 312,787 10.57 753,029 10.13 820,057 10.83 821,450 9.91
اوراق مشارکت 2,402,776 81.19 3,683,898 49.56 3,569,467 47.15 3,574,071 43.12
سپرده بانکی 1,640,394 55.43 2,857,211 38.44 2,971,340 39.25 3,691,761 44.54
وجه نقد 139 0 25 0 50 0 0 0
سایر دارایی ها -1,463,184 -49.44 32,140 0.43 29,709 0.39 15,442 0.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 204,777 6.92 416,654 5.61 445,126 5.88 443,576 5.35