جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/09

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 463,834 12.63 1,021,046 14.61 1,022,861 13.26 1,106,546 14.41
اوراق مشارکت 2,875,791 78.34 4,957,670 70.95 6,158,395 79.86 6,191,049 80.64
سپرده بانکی 1,749,133 47.65 681,038 9.75 259,146 3.36 118,206 1.54
وجه نقد 140 0 16 0 24 0 0 0
واحد صندوق 88,421 2.41 173,809 2.49 196,068 2.54 206,265 2.69
سایر دارایی ها -1,547,755 -42.16 71,138 1.02 26,958 0.35 55,062 0.72
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 265,030 7.22 546,078 7.81 701,615 9.1 769,706 10.03