بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 395,936 11.64 1,134,464 11.23 1,189,101 11.84 1,094,150 11.15
اوراق مشارکت 2,657,787 78.13 5,026,849 49.78 5,113,271 50.92 5,131,935 52.28
سپرده بانکی 1,777,137 52.24 3,666,360 36.31 3,446,636 34.32 3,317,563 33.8
وجه نقد 156 0 446 0 229 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -1,528,591 -44.94 71,306 0.71 83,557 0.83 65,277 0.67
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 236,987 6.97 507,697 5.03 550,783 5.48 547,934 5.58